De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht PayPro ten aanzien van haar klanten vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner of UBO) is.

Wie zijn uw UBO’s?

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals een NV, BV of een vergelijkbare niet Nederlandse rechtsvorm, dan is uw UBO de natuurlijke persoon die: 

 • een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van uw organisatie; en/of

 • direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen; en/of

 • bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten van uw organisatie; en/of

 • de feitelijke zeggenschap(*) heeft over uw organisatie.

Is uw organisatie een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of een vergelijkbare niet Nederlandse rechtsvorm, dan is uw UBO de natuurlijke persoon die:

 • direct of indirect meer dan 25%  van het eigendomsbelang in de rechtspersoon houdt;

 • direct of indirect meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming kan uitoefenen ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of

 • in geval van een stichting begunstigde is van 25% of meer van de uitkeringen van de stichting;

 • feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon kan uitoefenen.

Is uw organisatie een personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare niet Nederlandse rechtsvorm, dan is uw UBO de natuurlijke persoon die:

 • direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang in de personenvennootschap houdt; en/of

 • bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden gemeenschap; en/of

 • recht heeft op 25% of meer van de winsten van uw organisatie; en/of

 • meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst; en/of

 • de feitelijke zeggenschap(*) heeft over uw organisatie.

Is uw organisatie een trust dan is uw UBO de natuurlijke persoon die:

 • oprichter is van de trust;

 • trustee is;

 • protector is van de trust;

 • begunstigde is van de trust of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is;

 • door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

(*)van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

(i) de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,

(ii)de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,

(iii)op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie; of

(iv)het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.

Indien u vragen heeft over wie de UBO is van uw organisatie kunt u contact met ons opnemen. 

Heb je het antwoord gevonden?